Agile Manifesto – Tóm tắt, lịch sử và cách áp dụng trong quản lý dự án
 1. Home
 2. Chuyện nghề nghiệp
 3. Agile Manifesto – Tóm tắt, lịch sử và cách áp dụng trong quản lý dự án
Admin 1 năm trước

Agile Manifesto – Tóm tắt, lịch sử và cách áp dụng trong quản lý dự án

Agile Manifesto là một tài liệu quan trọng định hướng cho các nhà phát triển phần mềm và quản lý dự án để xây dựng phần mềm chất lượng cao. Nó được viết vào năm 2001 bởi 17 chuyên gia phần mềm hàng đầu thế giới, đã đưa ra bốn giá trị cốt lõi và 12 nguyên tắc để chỉ đạo các dự án phần mềm hiệu quả.

Trong bài viết này của Tuấn Anh UET, chúng ta sẽ tìm hiểu về Agile Manifesto, lịch sử phát triển của nó và cách áp dụng trong quản lý dự án.

Tóm tắt về Agile Manifesto

Agile Manifesto bao gồm bốn giá trị cốt lõi và 12 nguyên tắc:

Bốn giá trị cốt lõi của Agile Manifesto

Agile Manifesto
Bốn giá trị cốt lõi của Agile Manifesto
 1. Individuals and interactions over processes and tools (Cá nhân và tương tác quan trọng hơn quy trình và công cụ): Điều này đánh giá cao sự tương tác giữa các cá nhân trong đội, thay vì dựa vào các quy trình và công cụ. Vì vậy, Agile khuyến khích các nhà phát triển và quản lý dự án nên tập trung vào việc tạo mối quan hệ tốt giữa các thành viên trong đội, cải thiện sự giao tiếp và tăng cường sự hiểu biết giữa các cá nhân.
 1. Working software over comprehensive documentation (Phần mềm hoạt động quan trọng hơn tài liệu chi tiết): Agile nhấn mạnh rằng phần mềm thực tế là điều quan trọng nhất. Nó yêu cầu các nhà phát triển kiểm tra và đánh giá sản phẩm chất lượng thông qua phản hồi của khách hàng thay vì dựa trên tài liệu chi tiết.
 1. Customer collaboration over contract negotiation (Sự hợp tác của khách hàng quan trọng hơn việc thương lượng hợp đồng): Trong Agile, khách hàng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm. Khách hàng được khuyến khích để tham gia vào quá trình phát triển và cung cấp phản hồi liên tục để giúp đội phát triển cải thiện sản phẩm.
 1. Responding to change over following a plan (Đáp ứng thay đổi quan trọng hơn việc tuân thủ kế hoạch): Agile xem xét sự khả năng thay đổi để đáp ứng các yêu cầu mới và tối ưu hóa quy trình phát triển. Điều này cho phép đội phát triển đáp ứng nhanh chóng với những thay đổi trong yêu cầu của khách hàng và thị trường.

Mười hai nguyên tắc của Agile Manifesto

Agile Manifesto
Mười hai nguyên tắc của Agile Manifesto
 1. Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software (Ưu tiên cao nhất của chúng ta là đáp ứng khách hàng thông qua việc giao phần mềm có giá trị sớm và liên tục).
 2. Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change for the customer’s competitive advantage (Chào đón yêu cầu thay đổi, ngay cả khi ở giai đoạn phát triển muộn. Các quy trình Agile tận dụng thay đổi để giúp khách hàng có lợi thế cạnh tranh).
 3. Deliver working software frequently, with a preference to the shorter timescale (Giao phần mềm hoạt động thường xuyên, ưu tiên cho thời gian ngắn hơn).
 4. Business people and developers must work together daily throughout the project (Người kinh doanh và nhà phát triển phải làm việc cùng nhau mỗi ngày trong suốt dự án).
 5. Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done (Xây dựng các dự án xung quanh các cá nhân được động viên. Cung cấp môi trường và hỗ trợ cho họ, và tin tưởng vào khả năng của họ để hoàn thành công việc).
 6. The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversation (Phương pháp truyền đạt thông tin hiệu quả nhất và hiệu quả nhất với đội phát triển là trò chuyện trực tiếp).
 7. Working software is the primary measure of progress (Phần mềm hoạt động là tiêu chí chính để đánh giá tiến độ).
 8. Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely (Các quy trình Agile khuyến khích phát triển bền vững. Nhà tài trợ, nhà phát triển và người sử dụng nên có thể duy trì nhịp độ ổn định mãi mãi).
 9. Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility (Sự chú ý liên tục đến công nghệ xuất sắc và thiết kế tốt cải thiện tính linh hoạt).
 10. Simplicity—the art of maximizing the amount of work not done—is essential (Đơn giản – nghệ thuật giảm thiểu lượng công việc không cần thiết – là rất quan trọng).
 11. The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams (Các kiến ​​trúc, yêu cầu và thiết kế tốt nhất xuất hiện từ các đội tổ chức bản thân).
 12. At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly (Định kỳ, đội phát triển suy nghĩ về cách trở nên hiệu quả hơn, sau đó điều chỉnh hành vi của mình tương ứng).

Lịch sử hình thành của Agile Manifesto

Agile Manifesto

Agile Manifesto được viết ra vào năm 2001 bởi 17 chuyên gia phát triển phần mềm hàng đầu thế giới, bao gồm Kent Beck, Ward Cunningham, Martin Fowler, Ron Jeffries, và Ken Schwaber. Những nhà phát triển này đã tổ chức một cuộc họp ở Snowbird, Utah để đưa ra những ý tưởng về các quy trình phát triển phần mềm và các giá trị cốt lõi của Agile.

Kết quả của họ là Agile Manifesto, tài liệu quan trọng đã định hướng cho các nhà phát triển phần mềm và quản lý dự án để xây dựng các sản phẩm chất lượng cao thông qua sự tập trung vào cá nhân, tương tác của khách hàng, phần mềm hoạt động và khả năng thay đổi.

Cách áp dụng Agile Manifesto trong quản lý dự án

Agile Manifesto không chỉ định cụ thể các phương pháp và công cụ để phát triển phần mềm, nhưng nó cung cấp các giá trị và nguyên tắc cốt lõi để chỉ đạo việc phát triển phần mềm hiệu quả. Dưới đây là một số cách áp dụng Agile Manifesto trong quản lý dự án:

Sử dụng kỹ thuật Agile Manifesto

Các quy trình Agile Manifesto được thiết kế để xử lý các yêu cầu thay đổi của khách hàng và tối ưu hóa quy trình phát triển phần mềm. Một số phương pháp Agile phổ biến bao gồm Scrum, Kanban và Extreme Programming (XP). Các công cụ này giúp đội phát triển tập trung vào sản phẩm và khách hàng và sử dụng các kỹ thuật kế hoạch, kiểm soát và phản hồi nhanh chóng.

Tập trung vào cá nhân và tương tác của khách hàng

Quản lý dự án Agile Manifesto đặt sự tập trung vào cá nhân và tương tác của khách hàng lên hàng đầu. Điều này đòi hỏi các nhà quản lý dự án phải tạo ra môi trường làm việc tích cực để các thành viên trong đội có thể làm việc hiệu quả và giao tiếp với nhau. Việc tương tác liên tục với khách hàng cũng giúp đội phát triển hiểu rõ các yêu cầu của khách hàng và đưa ra phản hồi nhanh chóng.

Phát triển phần mềm hoạt động và đáp ứng thay đổi

Agile Manifesto khuyến khích việc tập trung vào phát triển phần mềm hoạt động sớm và liên tục cung cấp giá trị cho khách hàng. Đội phát triển nên có khả năng đáp ứng các yêu cầu thay đổi của khách hàng và điều chỉnh quy trình phát triển để cải thiện sản phẩm.

Tổ chức đội phát triển

Agile Manifesto khuyến khích việc xây dựng đội phát triển tự quản lý và tổ chức bản thân. Việc thành lập một đội phát triển độc lập với khả năng tự quản lý giúp cải thiện tính linh hoạt và khả năng đáp ứng nhanh chóng với các thay đổi.

Những câu hỏi liên quan đến Agile Manifesto

1. Agile Manifesto là gì?

Agile Manifesto là một tài liệu quan trọng định hướng cho các nhà phát triển phần mềm và quản lý dự án để xây dựng các sản phẩm chất lượng cao thông qua sự tập trung vào cá nhân, tương tác của khách hàng, phần mềm hoạt động và khả năng thay đổi.

2. Ai đã viết Agile Manifesto?

Agile Manifesto được viết ra vào năm 2001 bởi 17 chuyên gia phát triển phần mềm hàng đầu thế giới.

3. Agile Manifesto có những giá trị và nguyên tắc gì?

Agile Manifesto bao gồm bốn giá trị cốt lõi và 12 nguyên tắc để chỉ đạo các dự án phần mềm hiệu quả. Bốn giá trị cốt lõi bao gồm: cá nhân và tương tác quan trọng hơn quy trình và công cụ, phần mềm hoạt động quan trọng hơn tài liệu chi tiết, sự hợp tác của khách hàng quan trọng hơn việc thương lượng hợp đồng và đáp ứng thay đổi quan trọng hơn việc tuân thủ kế hoạch. 12 nguyên tắc bao gồm: đáp ứng khách hàng thông qua việc giao phần mềm có giá trị sớm và liên tục, chào đón yêu cầu thay đổi, giao phần mềm hoạt động thường xuyên, làm việc cùng nhau mỗi ngày trong suốt dự án, xây dựng các dự án xung quanh các cá nhân được động viên và tin tưởng vào khả năng của họ để hoàn thành công việc, trò chuyện trực tiếp để truyền đạt thông tin hiệu quả hơn, phần mềm hoạt động là tiêu chí chính để đánh giá tiến độ, khuyến khích phát triển bền vững, chú ý liên tục đến công nghệ xuất sắc và thiết kế tốt, đơn giản là rất quan trọng, các kiến trúc, yêu cầu và thiết kế tốt nhất xuất hiện từ các đội tổ chức bản thân và định kỳ, đội phát triển suy nghĩ về cách trở nên hiệu quả hơn, sau đó điều chỉnh hành vi của mình tương ứng.

4. Agile Manifesto có thể được áp dụng như thế nào trong quản lý dự án?

Các nguyên tắc và giá trị của Agile Manifesto có thể được áp dụng trong quản lý dự án bằng cách sử dụng các phương pháp Agile, tập trung vào cá nhân và tương tác của khách hàng, phát triển phần mềm hoạt động và đáp ứng thay đổi và tổ chức đội phát triển theo cách tự quản lý.

Lời kết

Qua bài viết trên là toàn bộ chia sẻ về tóm tắt, lịch sử và cách áp dụng Agile Manifesto trong quản lý dự án. Hy vọng sẽ giúp độc giả có cái nhìn chính xác về nó cũng như là áp dụng mang lại những thành công trên con đường sự nghiệp trong tương lai!

3 lượt xem | 0 bình luận
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar