Aspects trong lập trình – Khám phá và áp dụng các khía cạnh quan trọng
 1. Home
 2. Chuyện coding
 3. Aspects trong lập trình – Khám phá và áp dụng các khía cạnh quan trọng
Admin 10 tháng trước

Aspects trong lập trình – Khám phá và áp dụng các khía cạnh quan trọng

Lập trình là một lĩnh vực rộng lớn và đa dạng, và nó không chỉ đơn thuần là việc viết mã. Khi bước vào thế giới lập trình, ta phải đối mặt với nhiều khía cạnh khác nhau, từ quá trình phân tích và thiết kế, đến triển khai và kiểm thử. Và để trở thành một lập trình viên thành công, việc hiểu và áp dụng đúng các “aspects” trong lập trình là vô cùng quan trọng.

I. Khám phá và áp dụng các loại “aspects” quan trọng trong lập trình

1. Aspect-oriented programming (AOP) trong aspects

Khái niệm của AOP

Aspect-oriented programming (AOP) là một phương pháp trong lập trình cho phép tách rời các quy tắc ghi nhớ (cross-cutting concerns) khỏi mã chương trình chính. Cross-cutting concerns là những khía cạnh của một ứng dụng mà thường xuyên xuyên qua các phần của chương trình và không thể được tách riêng ra một cách tự nhiên, chẳng hạn như logging, giao diện người dùng, bảo mật, và giao tiếp mạng.

Lợi ích của AOP bao gồm

 • Giảm sự trùng lặp mã: AOP cho phép tách rời các cross-cutting concerns và áp dụng chúng một cách tự động vào các phần khác nhau của chương trình, giảm sự trùng lặp mã và tăng tính module hóa.
 • Tăng khả năng tái sử dụng: Nhờ tách rời cross-cutting concerns, chúng có thể được sử dụng lại trong nhiều phần của chương trình khác nhau mà không cần viết lại mã.
 • Dễ quản lý và bảo trì: Với AOP, các cross-cutting concerns được tách riêng, giúp cho việc quản lý và bảo trì mã chương trình dễ dàng hơn.

Ví dụ về việc sử dụng AOP trong lập trình

Một ví dụ đơn giản về việc sử dụng AOP là việc ghi log (logging). Thay vì phải ghi lệnh logging trong từng phương thức riêng lẻ, có thể sử dụng AOP để áp dụng lời gọi logging tự động vào mỗi phương thức mà ta muốn theo dõi.

Ví dụ:

Aspects

Trong ví dụ trên, một aspect có tên là LoggingAspect được định nghĩa. Aspect này sẽ áp dụng lời gọi “before” (trước khi thực hiện) cho mọi phương thức trong package “com.example” và các package con khác, và in ra thông báo logging trước khi phương thức được thực thi.

Có thể bạn quan tâm: OOP – Phương pháp lập trình quan trọng trong thời đại công nghệ hiện đại

2. Functional programming trong aspects

Đặc điểm của functional programming

Functional programming (lập trình hàm) là một phong cách lập trình tập trung vào việc sử dụng hàm và biểu thức hàm để xây dựng và thao tác dữ liệu. Đặc điểm của functional programming bao gồm:

 • Immutable data (dữ liệu không thay đổi): Dữ liệu trong functional programming không thể được thay đổi sau khi được khởi tạo.
 • First-class functions (hàm được coi như là một giá trị): Hàm có thể được truyền như là đối số cho hàm khác và có thể được gán vào biến.
 • Pure functions (hàm thuần túy): Hàm trong functional programming không có tác động bên ngoài, không thay đổi trạng thái và luôn trả về kết quả dựa trên đầu vào.

Lợi ích của functional programming bao gồm

 • Code dễ đọc, dễ hiểu và dễ kiểm tra: Với các hàm thuần túy, không có tác động bên ngoài và không thay đổi trạng thái, code trở nên dễ đọc, dễ hiểu và dễ kiểm tra.
 • Tiện ích tái sử dụng: Các hàm có thể được sử dụng lại trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, không phụ thuộc vào trạng thái nội bộ hoặc biến toàn cục.
 • Paralelism (song song): Vì các hàm không phụ thuộc vào trạng thái nội bộ, chúng có thể được thực thi song song mà không gây ra xung đột hoặc phụ thuộc dữ liệu.

Ví dụ về việc sử dụng functional programming trong lập trình

Một ví dụ đơn giản về việc sử dụng functional programming là tính tổng của một mảng số nguyên.

Ví dụ (sử dụng JavaScript):

Aspects

Trong ví dụ trên, ta sử dụng hàm reduce để tính tổng của mảng số nguyên. Hàm reduce nhận vào một hàm callback và giá trị khởi tạo ban đầu (ở đây là 0). Hàm callback nhận vào hai tham số là accumulator (biến tích lũy) và current (phần tử hiện tại), và trả về kết quả tích lũy sau mỗi lần gọi.

3. Object-oriented programming (OOP) trong aspects

Khái niệm của OOP

Object-oriented programming (OOP) trong aspects là một phương pháp lập trình tập trung vào việc xây dựng các đối tượng (objects) và tương tác giữa chúng. Trong OOP, một đối tượng có thể có các thuộc tính (attributes) và phương thức (methods) để thực hiện các hoạt động.

Ưu điểm của OOP

 • Tính đóng gói (encapsulation): Đối tượng giấu các chi tiết bên trong và chỉ tiếp tục cung cấp các phương thức để tương tác với bên ngoài, đảm bảo tính bảo mật và dễ dàng quản lý mã.
 • Tính kế thừa (inheritance): Có thể tạo ra các lớp con kế thừa từ lớp cha, kế thừa các thuộc tính và phương thức của lớp cha, giúp tái sử dụng mã và xây dựng các cấu trúc phân cấp.
 • Tính đa hình (polymorphism): Các đối tượng có thể được tham chiếu bằng các kiểu đa dạng và có thể tổ chức lại phương thức cho phù hợp với kiểu đối tượng cụ thể.

Ví dụ về việc sử dụng OOP trong lập trình

Một ví dụ đơn giản về việc sử dụng OOP là mô hình hóa các hình học.

Ví dụ (sử dụng Python):

Aspects

Trong ví dụ trên, ta định nghĩa một lớp Shape (hình dạng) là lớp cơ sở, và các lớp Circle (hình tròn) và Rectangle (hình chữ nhật) là các lớp con kế thừa từ lớp Shape. Mỗi lớp con định nghĩa phương thức draw() để vẽ hình thích hợp. Khi tạo các đối tượng Circle và Rectangle, ta có thể gọi phương thức draw() để vẽ hình tương ứng.

Lời kết

Trong kết bài, chúng ta có thể thấy rằng việc hiểu và sử dụng đúng các “aspects” trong lập trình không chỉ giúp chúng ta xây dựng được các ứng dụng chất lượng cao mà còn giúp ta trở thành những lập trình viên tài năng và sáng tạo. Các “aspects” không chỉ đơn thuần là những khía cạnh kỹ thuật, mà còn ảnh hưởng đến cách ta tư duy và tiếp cận vấn đề. Vì vậy, hãy tìm hiểu và nắm vững các “aspects” trong lập trình để trở thành những người thợ thực thụ trên con đường phát triển sự nghiệp lập trình của mình.

0 lượt xem | 0 bình luận
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar